> CERTIFICACIÓ INDIVIDUAL (habitatges, locals, oficines)

Per fer la certificació energètica d’un habitatge, local, oficina, etc. cal recopilar les característiques físiques i constructives del recinte, de les instal·lacions existents, i si han hagut modificacions respecte l’estat inicial de l’edifici.

A partir d’aquestes dades i amb l’ajut de programes informàtics es calcula la qualificació energètica de l’immoble, i es genera un document segons format establert pel Ministeri de Foment. Aquest document ha d’anar signat per un tècnic, que certifica així la veracitat de les dades indicades i la validesa del resultat obtingut.

En el cas de no poder obtenir una dada concreta (p.e. gruix d’un aïllament), els programes informàtics permeten usar valors de referència (establerts segons l’any de construcció de l’edifici), però sovint a costa de no poder fer constar millores afegides a l’habitatge o local (p.e. un trasdossat interior), de manera que la qualificació resultant sol ser més baixa.

Per als habitatges, A MAAP oferim el servei conjunt de certificació energètica i cèdula d’habitabilitat. Consulteu-nos!