> LLIBRE DE L'EDIFICI + MANUAL DE MANTENIMENT

El llibre de l’edifici és un document viu, que inclou totes les dades formals (registrals, administratives, jurídiques) i tot l’historial tècnic del mateix: plànols, descripció d’elements constructius, relació d’actuacions efectuades en posterioritat a la seva construcció, canvis soferts, etc.

Dins del llibre de l’edifici ha de constar també el manual o pla de manteniment: és el document que relaciona totes les actuacions futures que cal fer, i la periodicitat de cada una, des de les revisions constructives fins les d’instal·lacions, passant pels tràmits administratius.

Des de l’any 2000 tots els nous edificis han de disposar d’aquest llibre, i en el futur acabarà sent recomanable per qualsevol finca: les administracions i les companyies d’assegurances posaran problemes en aquelles finques que no disposin de llibre, o no en facin cas (limitacions per tramitar ajuts, quotes d’IBI més elevades,  assegurances més costoses, etc).

Des de MAAP gestionem l’elaboració del llibre i del manual de manteniment, i també establim el protocol a seguir per poder incorporar tota nova documentació (sent aquest punt igualment important).