> CÈDUL.LES D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és el document emès per la Generalitat que valida el compliment d’unes condicions mínimes requerides per poder habitar un immoble.

Per sol·licitar la cèdula cal aportar un certificat tècnic normalitzat, conforme l’habitatge compleix aquestes condicions. El tècnic ha de visitar l’habitatge, verificar el compliment i posteriorment emetre el certificat (no pot entregar-lo al moment).

La Generalitat pot voler comprovar la veracitat de les dades efectuant una inspecció, o be  requerint documentació afegida (escriptura de propietat, plànols del projecte original amb el segell de l’Ajuntament, nota simple del Registre, certificat de 1ª inscripció al Registre, o certificat de legalitat i antiguitat emès per l’Ajuntament corresponent).

A MAAP ens encarreguem de tot el procés necessari per obtenir la cèdula (incloent visita, tràmits administratius i pagament de taxes), i també dels tràmits posteriors que puguin sorgir a requeriment de la Generalitat (percebent honoraris en funció dels requeriments rebuts).