> PLANS PARCIALS, ESPECIALS, ESTUDIS DE DETALL

La Llei d’Urbanisme preveu la possibilitat de presentar figures menors de planejament quan  es vol fer una actuació que no queda detallada en un Pla General d’Ordenació o un Pla Parcial.

Les més habituals són les actuacions en sòl no urbanitzable (masies, granges, equipaments turístics o d’oci, instal·lacions, etc.), per les quals sovint cal redactar una documentació  específica (Pla Especial) per a l’ús i àmbit on es vol actuar.

L’altra cas freqüent són les actuacions en nuclis històrics o àmbits amb protecció específica en les quals es desitja concretar o modificar la volumetria o disseny establert pel planejament general. En aquests casos cal presentar un Estudi de Detall, amb el qual es poden proposar determinats canvis (llevat de l’aprofitament global, fixat per Llei).

Tant un cas com l’altre han de ser aprovats inicialment per l’Ajuntament i ratificats posteriorment per la Generalitat.

Si voleu començar el camí, porteu-nos la vostra idea. Estudiarem si és viable, triarem  sabates, i traçarem la ruta!

 

  • Thumb_imatge_portada_3