> PROJECTES DE SEGREGACIÓ I REPARCEL.LACIÓ

En el planejament modern les parcel·les edificables que s’obtenen no tenen semblança formal amb les parcel·les rústiques que s’aporten. De vegades s’obté una gran parcel·la que després cal subdividir. També succeeix això en casos d’herències o en segregacions de petites parts d’una finca matriu de grans dimensions.

La manera com reparcel.lar o segregar depèn del propietari, però també de les mides mínimes establertes en el planejament. Cal encarregar un projecte de reparcel.lació a un tècnic i demanar la corresponent llicència a l’Ajuntament de torn. Un cop obtinguda es poden escripturar les parcel·les resultants davant Notari, inscriure-les al Registre de la Propietat, i notificar els canvis al Cadastre.

A MAAP redactem projectes per dividir, agrupar o redistribuïr parcel·les i gestionem tots els tràmits posteriors: llicència d’Ajuntament, aixecament d’escriptura, inscripció al Registre i notificació al Cadastre.

 

  • Thumb_balsareny-agrupaci__02_estat_actual
  • Thumb_balsareny-agrupaci__02_estat_actual
  • Thumb_balsareny-agrupaci__03_estat_final