REHABILITACIÓ
REFORMA I OBRA NOVA
ACCESSIBLITAT
ITE'S
GESTIÓ D'EDIFICIS
URBANISME

La Inspecció Tècnica dels edifics d'habitatges ( ITE ) és una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i menteniment.

ÉS OBLIGÀTORI PER AQUELLS EDIFICIS AMB UNA ANTIGUÏTAT SUPERIOR ALS 45 ANYS.

El document consta d'una part descriptiva, on es descriuen les característiques generals de l'edifici i una part valorativa on es descriu l'estat de conservació i es qualifiquen les deficiències, constructives o funcionals que afecten als elements comuns de l'edifici. Les deficiències es qualifiquen en:

Deficències Molt Greus

Són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l'estabilitat de l'edifici i la seguretat de les persones i béns.

Deficiències Greus

Són les que, per la seva incidència,representen un risc imminent per a l'estabilitat o la seguretat de determinats elements de l'edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les personeso bén, i que requereixen en una primera fase, l'adopció de mesures cautelars i en una segona fase, l'execució de les obres per a l'esmena d'aquestes deficiències.

Deficiències Importants

Són les n'afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.

Deficiències Lleus

Són aquelles NO INCLOSES en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que poguin provocar l'aparició de noves deficiències.